header

Montessori pedagogika

Pravidla | Montessori pedagogika | Zeměkoule | Portfolio

Maria Montessori

 

 

“ Pomoz mi, abych to dokázal sám…“
Maria Montessori

 

 

 

Italská lékařka, která svůj život zasvětila výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobá pozorování a vlastní praxe ji přivedla k zajímavému zjištění. Poskytneme-li dětem inspirující, klidné prostředí a vhodné pomůcky, jsou schopny samostatného rozvoje i osvojení potřebných vědomostí a znalostí bez direktivního vedení dospělých.Svoji metodu si v praxi ověřila poprvé v roce 1907, kdy založila první Dětský dům, který se setkal s mimořádným úspěchem. Postupně opustila všechny ostatní aktivity a věnovala se pouze rozvoji své vlastní výchovné metody, která se stala uznávanou a provozovanou po celém světě.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessoriovou, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je pomáhat dítěti vlastními silami a svým tempem získávat nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.

Dítě je tvůrcem sebe sama

Ačkoliv se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, přesto pouze ono samo je schopno nejlépe rozpoznat které podněty, jakým způsobem a kdy potřebuje integrovat do svého jednání.

Ruka je nástrojem ducha

Dítě si prostřednictvím ruky podrobuje své okolí. Chce se všeho dotýkat, všechno ohmatat a chce s předměty manipulovat. Ruce dítěte zkoumají, získávají informace a také napodobují činnost dospělých. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

Respektování senzitivních (citlivých) období

Senzitivní fáze jsou ohraničené časové úseky, období zvláštní citlivosti a vnímavosti dítěte. Úkolem pedagoga je rozpoznat tyto senzitivní fáze a usilovat o maximální využití období, kdy je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

Svobodná volba práce

Dítě má možnost samo ovlivňovat co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba má však také svá omezení. Svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Jsou to „dvě strany jedné mince.“ Během činnosti dítě poznává své možnosti, ale také své hranice – aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, hranice času a hranice, které kladou rodiče a učitelé. Svobodná práce neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení nebo nedělá nic. Pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Pokud chce dítě pracovat s určitým materiálem, který ho zajímá – samo se svobodně rozhodne – je jeho povinností dodržet daná pravidla. K sebedisciplíně vedou učitelky děti již od mateřské školy.

Připravené prostředí

Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba pro děti vhodně připravit a uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Předměty jsou chápány jako „výživa“ pro duševní vývoj. Jejich úkolem je podporovat samostatnost dítěte a jeho aktivitu. Pedagog zajišťuje, aby se děti mohly v připraveném prostředí rozvíjet a sám se stává součástí tohoto prostředí. Je připravený kdykoliv dítěti pomoci. Dětem nic nevnucuje, ale stává se jejich zkušenejším kamarádem.Připravené prostředí musí podněcovat a povzbuzovat k aktivitě,musí předbíhat vývoj dítěte,předměty a pomůcky musí být výzvou pro dítě k stále vyšší úrovni zájmů a podpoře procesu učení.

Polarizace pozornosti

Je důležitým principem, ke kterému Marie Montessoriová dospěla pozorováním dětí při práci s materiálem. Polarizovaná pozornost je maximální soustředěnost dítěte na jednu činnost, při které se dítě stává pokojnější, přemýšlivější a pozornější. Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

Práce s chybou

Chyby mají svůj smysl.Tím,že můžeme vlastní chyby sami odhalit,sami je napravit ,získáme více samostatnosti, nezávislosti a dokonce i jistoty.Proto všechny pomůcky a materiály Montessori,kde je to jen trochu možné,mají v sobě zabudovanou zpětnou vazbu pro toho, kdo s nimi pracuje.

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to dělat a já pochopím.“

Staré čínské přísloví

Metodika práce je rozdělena do oblastí:

I. Praktický život

II. Smyslový materiál

III. Jazykový materiál

IV. Kosmická výchova

V. Matematický materiál

Více o Montessori pedagogice najdete například na www.montessoricr.cz

Naše činnosti